В ВЗДО "Сонечко" на постійну роботу потрібно помічник вихователя.

Інклюзивна освіта - вимоги сьогодення

Інклюзивна освіта - вимоги сьогодення

Інклюзивна освіта – вимога сьогодення
 
Знедолена природою дитина не повинна знати,
що вона малоздібна, що у неї слабкий розум, слабкі сили.
 Виховання такої  дитини  повинно бути у сто разів
      ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим.
                                                                                                                                                                                             В.О.Сухомлинський.
 
На сьогоднішній день все гостріше постає проблема навчання дітей з обмеженими можливостями в умовах масових загальноосвітніх закладів. Одним з оптимальних напрямів у вирішенні цієї проблеми виступає інклюзивне навчання, тобто спільне навчання та виховання дітей з обмеженнями здоров’я і тих, що не мають таких обмежень, за допомогою створення додаткових умов. Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.
Сутністю інклюзивної освіти є право дитини на навчання в загальноосвітній школі, в якій йому повинна забезпечитися необхідна підтримка правильного розвитку і відповідне толерантне ставлення. А оскільки масові школи до цього не пристосовані, потрібно провести реструктуризацію всієї системи шкільної освіти, розширення практики і політики рівних можливостей. Під інклюзивним підходом розуміють створення таких умов, за яких усі учні мають однаковий доступ до освіти, однакові можливості отримати досвід, знання та подолати упереджене ставлення до тих, хто має «особливі потреби».
Реалізація прав на освіту дітей з обмеженими можливостями здоров’я розглядається як одне з найважливіших завдань державної політики в галузі корекційної освіти. Отримання такими дітьми якісної загальної та професійної освіти є однією з основних і невід’ємних умов їх ефективної соціалізації, забезпечення повноцінної участі в житті суспільства, успішної самореалізації в різних видах професійної і соціальної діяльності.
Головним завданням дорослого є передача дитині тих моральних якостей і норм поведінки, які відповідають вимогам суспільства. Відсутність здатності засвоювати знання призводить до порушення процесу соціалізації.  Соціалізація – це процес входження індивіда в суспільство, активне засвоєння ним соціального досвіду, соціальних ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної життєдіяльності у даному суспільстві. У процесі соціалізації у людини формуються соціальні якості, знання, уміння, відповідні навички, що дає їй змогу стати дієздатним учасником соціальних взаємин. Процес входження дитини в соціальне середовище під керівництвом дорослого називають вихованням – це комплекс впливів, що забезпечує соціалізацію індивіда.
Інклюзивно-ресурсні центри (надалі ІРЦ) утворюють для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2-х до 18-ти років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. 
 Принципи діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, недопущення дискримінації та порушення прав дитини конфіденційність доступність освітніх послуг з раннього віку.
Для надання психолого-педагогічної допомоги в центрі вводяться такі посади:
1. вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;
2. вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;
3. практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;
4. вчителя лікувальної фізкультури з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату;
5. посада прибиральника приміщень центру вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. метрів площі, що прибирається.
 
Гранична чисельність фахівців центру становить 12 осіб. У разі потреби центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів з оплатою за фактично відпрацьований час.
            Оновні завдання центру:
1) проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини;
2) надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги;
3) ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в центрі (додаток 1), за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;
4) ведення реєстру навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі фахівців дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів, громадських об’єднань (додаток 2), за згодою фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами;
5) надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання;
6) надання методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям;
7) взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами;
8) надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги  таким дітям;
9) надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;
10) провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;
11) взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів; підготовка звітної інформації про результати діяльності центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності центру, а також аналітичної інформації для відповідного центру.
Основою професійного завдання педагогів є мотивація учнів, контроль, виконання навчальної програми та управління ресурсами в класі. Основними аспектами інклюзивного навчання є:
-          визначення навчальних потреб учня;
-          їх задоволення;
-          впровадження навчальної програми;
-          оцінювання учня.

Для того, аби гарантувати дотримання принципу рівного поводження щодо осіб з інвалідністю, необхідно застосувати розумне пристосування. Розумне пристосування означає внесення, коли це потрібно в конкретному випадку, модифікацій і коректив, які є необхідними, відповідними й виправданими. Це здійснюється для забезпечення реалізації всіх прав дітей з інвалідністю.
НУШ виділяє ще один аспект забезпечення комфортного освітнього середовища для здобувачів освіти – універсальний дизайн, що є стратегією, яка спрямована на те, щоб проектування і наповнення різних типів середовищ, виробів, комунікацій, інформаційних технологій і послуг були доступні та зрозумілі всім і підходили для загального використання у якомога незалежний і природний спосіб, бажано без необхідності в адаптації чи спеціальних рішеннях.
Складова супроводу дитини полягає також у тому, що психолог, детально вивчивши індивідуальні особливості учня, його проблеми, до­помагає створити оптимальні умови його розвитку, а саме: фізичне середовище, адаптація навчального процесу, створення сприятливого мікроклімату. Вчителі ретельно планують гнучкі і цікаві заняття; враховуючи стадії розвитку дітей, розробляють такі завдання, які гарантують успішність процесу навчання кожної дитини.
Ефективність навчання залежить від варіювання викладання — характеру подачі матеріалу, завдань, очікувань і оцінювання, врахування сильних сторін та потреб учнів. Серед найбільш оптимальних методів і прийомів диференційованого навчання є адаптації та модифікації навчального матеріалу. У їх використанні відбувається зміна методів навчання з тим, щоб учитель міг задовольнити потреби учнів та забезпечити доступ дитини до навчального змісту програми. Різниця полягає в тому, що:
• адаптація навчання змінює характер навчання, не змінюючи при цьому зміст або понятійну складність навчального завдання; використовуються засоби підтримки, які дають можливість дітям обійти перешкоди;
• модифікація навчання змінює характер навчання, змінюючи зміст або понятійну складність навчального завдання;вона полягає у спрощенні або видозміні самого навчального завдання.
У навчально-виховному процесі вчителі аналізують відповідність вимог навчальної програми та методів, що використовуються на уроці, актуальним і потенційним можливостям дитини. У такий спосіб учитель досягає ефективності організації навчальної діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку.
Успіх інклюзивного навчання залежить від грамотно організованого психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими потребами як з боку спеціальної, так і з боку загальноосвітньої школи. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними і активними членами суспільства. Таким чином, для забезпечення оптимального психічного розвитку дітей з психофізичними порушеннями корекційна допомога має поєднуватись із створенням для них сприятливого соціального середовища формуванням в учасників навчально-виховного процесу (вчителів, учнів, батьків) позитивних настанов щодо інтегрованого навчання.
 Останніми десятиліттями в усьому світі відбуваються докорінні зміни у розумінні та забезпеченні якісної освіти для дітей з особливими потребами. В Україні також набувають поширення новітні освітні технології, в основу яких покладено принцип урахування інтересів таких дітей.  Одним з основних принципів міжнародних стандартів є право дітей з особливими потребами на інтеграцію в суспільство, основою якої є забезпечення таким дітям доступу до якісної освіти.
 
 

Взаємодія з батьками у системі інклюзивної освіти

Слід зазначити, що включення дітей з особливими потребами у загальноосвітні групи не відбувається автоматично. Це цілесприямований і систематичний процес, який потребує обережного впровадження і контролю. Він передбачає певну підготовчу роботу як з педагогами, так і з батьками, зокрема слід:

- створити умови для формування партнерських відносин між вихователями, спеціальними педагогами та сім’ями дітей з особливими потребами;

- спільними зусиллями здійснити різнопланові цілеспрямовані спостереження щодо з’ясування можливостей і потреб "особливих дітей";

- з’ясувати очікування батьків та визначити цілі;

- розробити індивідуальні розвивальні програми.

Із чого починається співпраця? Звичайно, зі знайомства. Щоб забезпечити дітям з особливими потребами активної життєдіяльності у колективі однолітків, педагоги мають знати особливості дітей, їхні можливості й уподобання. Зустрічі педагогів з батьками допомагають визначитися, якої саме допомоги потребує дитина, отримати вичерпну інформацію про неї. Педагоги, у свою чергу, знайомлять батьків із програмами,їх цілями, виконавчими стандартами, з педагогічною концепцією.

Працівники дошкільного закладу, де функціонують групи включення, створюють атмосферу взаємопідтримки. Педагоги груп включення вчаться розуміти проблеми дітей, які хронічно відстають, засвоюють навички спостережень, об’єктивного оцінювання. Враховуючи специфічні стилі пізнання, рівень і темп розвитку дитини, вихователі, залучаючи батьків, створюють індивідуальні програми розвитку дитини. У багатьох освітніх закладах, де є групи включення, створюють центри психологічної підтримки родини.

У таких центрах спеціалісти дошкільного закладу - практичний психолог, вихователь-методист, вихователі та спеціальні педагоги - спрямовують свою діяльність на цільову допомого у сім’ям, у яких виховуються діти з особливими потребами, зокрема: здійснюють індивідуальне, групове, сімейне консультування; організовують психолого-педагогічну просвіту батьків; створюють групи підтримки; організовують зустрічі з громадкістю.

Таке партнерство створює умови для ефективного включення дітей з особливими потребами в освітній процес, сприяє досягненню головної мети - успішному особистому розвитку кожної дитини, підготовці її до незалежного життя.

 

Організація інклюзивного навчання у Вишгородській громаді станом на  01.01.2024 року

№п/п

Назва закладу освіти

Загальна кількість дітей з ООП (в тому числі з інвалідністю)

Прізвище по батькові дитини, клас/група

Рівень підтримки, дата протоколу

Дата видачі висновку ІРЦ

Форма навчання(очна, дистанційна, змішана)

Класний керівник учня/вихователь групи (ПІП повністю)

Асистент вчителя/вихователя

ПІП повністю

 

 

1

 

КЗКТ ВЗДО «Сонечко» Київської області

 

 

 

 

 

 

6

Кадук Іван Тарасович, середня група

3 рівень,

25.10.2023року

14.01.2022року

очна

Похиталюк Світлана Володимирівна

Саркісова Оксана Сергіївна

Осіпян Адам Арсенович

3 рівень,

21.11.2023 року

25.09.2023 року

очна

Гусаківська Валентина Миколаївна

Степаненко Алла Григорівна

Трофіменко Давид  Максимович

2 рівень,

21.11.2023 року

15.09.2023 року

очна

Таніч Любов Миколаївна

Кащеєва Аліна Вячеславовна

Пахомова Мілана Максимівна

4 рівень,

05.10.2023 року

28.08.2023 року

очна

Черевик Ольга Валентинівна

Виговська Ірина Генадіївна

Новосильна Єлизавета Євгеніївна

4 рівень,

17.10.2023 року

27.03.2023 року

очна

Коваленко Наталія Олександрівна

Устименко Анжела Миколаївна

Кривошея Дмитро Сергійович

4 рівень,

17.10.2023 року

26.04.2023року

очна

Гусаківська Валентина Миколаївна

Степаненко Алла Григорівна

 

Останні новини

Всі новини ...